Badania ewaluacyjne

ewaluacja

ewaluacja

Ewaluacja

Ewaluacj mona zdefiniowa jako okrelenie efektywnoci, skutecznoci, oddziaywania, trwaoci   i zgodnoci polityki/programu/projektu w kontekcie zaoonych celw, zdefiniowanych kryteriw i w oparciu o odpowiednie informacje.*


Jej zasadniczym celem jest stae ulepszanie skutecznoci i efektywnoci interwencji publicznej, rozumiane nie tylko w kategoriach pozytywnych efektw spoecznych lub gospodarczych zwizanych bezporednio z danym programem  czy projektem , lecz take zwikszania przejrzystoci i promowania dziaa podejmowanych w ramach rodkw publicznych, w tym take trafiajcych do  odbiorcw z poza sektora finansw publicznych.

Zgodnie z powysz definicj staramy si suy Pastwu nasz wiedz w zakresie funduszy europejskich, zarzdzania oraz bada spoecznych aby zapewni rzeteln ocen realizowanych przedsiwzi.

W ramach bada ewaluacyjnych programw i projektw  przeprowadzilimy oraz oferujemy prowadzenie zarwno:

  • Ewaluacji ex- ante**
  • Ewalucji on ?going**
  • Ewaluacji ex-post**


*definicja podawana w publikacjach Komisji Europejskiej.
** klasyfikacja ze wzgldu na moment przeprowadzenia badania.